• Dass Kanner eis Zukunft sinn, misst jo jidderee verstanen hunn. Dat kann en net oft genuch betounen. Dofir musse mir Suergen, dass se eng staark Allgemengbildung kréien, eise Bildungssystem verbessert an ugepasst gëtt. An dësem Sënn vertriede ech och d'Meenung, dass de Staat all Elteren ënnerstëtze muss, déi hier Kanner selwer erzéie wëllen.


    Den Educatiounssystem huet sech zwar verännert, mee leider net am gudde Sënn. D’Reforme vum Schoulsystem déi ëmgesat gi sinn, halen net Stand. Laut den Aussoen déi ech vu Schüler a Studenten a Léierpersonal kritt hunn, sinn se net ze Fridde mat dem aktuelle Schoulsystem. Dat eenzegt wat den Här Meisch an deene leschte Méint interesséiert huet, war en Sprong an déi Digital Welt. Un Gesondheet vun de Schüler a Studenten gëtt an dësem Kader guer net iwwerluecht.


    Et ass absurd dass eis Kanner per Gesetz vun der Verfassung an de Schoulunterrecht gezwonge ginn an dann no hirer Léier matgedeelt kréien, dass keng oder net genuch Aarbechtsplaze fir deen Diplom wou se geléiert hunn do sinn, respektiv den Diplom kee Wäert méi huet. Mat der Ausso vum Här Meisch dass Lyceen sech de Besoie vun der Wirtschaft upasse sollen huet hie Schüler den aktuelle Wirtschatsbossen ausgeliwwert. Wou ass do déi demokratesch Gläichberechtegung.


    Ech sinn der Meenung dass déi Jugendlech hier Zukunft selwer solle bestëmme kenne mat engem Beruff deen hinne gefält a wou se Glécklech si, platz se an eng Akoomensplaz ze stieche wou se onglécklech bis Depressiv kenne ginn. Krankheeten ewéi Burnout sinn haut keng Raritéit méi.