37 Pressekonferenz iwwert d'Reprise an der Grondschoul, de Crèchen an de Kompetenzzenteren

De 25. Mee fänkt déi drëtt Phas vun der Reprise vun der Schoul a vum Accueil zu Lëtzebuerg un.
Op der Pressekonferenz stellt de Minister Claude Meisch d’Modalitéite vun der Organisatioun vum Cycle 1 vun der Grondschoul, de Crèchen an de Kompetenzzentere fir Psychopädagogie vir. Hie gëtt och Präzisiounen iwwert déi speziell adaptéiert Schutzmoossname fir déi kleng Kanner an d’Schüler mat spezielle Besoinen.

Comments