37 Pressekonferenz iwwert d'Reprise an der Grondschoul, de Crèchen an de Kompetenzzenteren

You may notice, that many sections are currently only available in german and english. We are working hard to provide a full translation of our website, but this might take some time. Thank you for understanding.

De 25. Mee fänkt déi drëtt Phas vun der Reprise vun der Schoul a vum Accueil zu Lëtzebuerg un.
Op der Pressekonferenz stellt de Minister Claude Meisch d’Modalitéite vun der Organisatioun vum Cycle 1 vun der Grondschoul, de Crèchen an de Kompetenzzentere fir Psychopädagogie vir. Hie gëtt och Präzisiounen iwwert déi speziell adaptéiert Schutzmoossname fir déi kleng Kanner an d’Schüler mat spezielle Besoinen.

Comments