Info an Ethik-Kodex

Photo: pixabay.com

Als Parteipresident ass et eng Flicht ze kontrolléieren dass de Statut an alle Beräicher agehale gëtt. Leider hu mir musste feststellen, dass dat bis elo vu verschidde Memberen net gemaach gëtt. Falls et esou weider geet si mir gezwonge laut eisem Statut, Disziplinarmesuren géint déi Persounen (Memberen) an ze beruffen.


Mir wëllen dofir nach eng kéier all déi Persoune op gewësse Statute Punkten hiweisen.

  • Paragraf 3 – Punkt 3 bis 6 aus dem Statut. (Grundsätze der Zusammenarbeit)
  • Paragraf 5 – Punkt 1 bis 6 aus dem Statut. (Mitgliedschaft)
  • Paragraf 9 – Punkt 1 bis 2 aus dem Statut. (Disziplinarisches)


De Präsidium wëll jiddereen drun erënneren dass mir eng politesch Partei sinn a net iergend ee Veräin. Et ass strikt ënnersot, vu Memberen déi aus aner Parteie kommen, sech op de soziale Medien oder an enger Gesellschaft iwwert hir Virgänger Partei(en) oder deenen hier Politiker, direkt oder indirekt lëschteg ze maachen. Als Partei hu mir jiddereen ze respektéieren.


Mir verlaangen haaptsächlech vun de Memberen aus dem Nationalvirstand an de zoustännege Bezierkscomitéen, sech strikt un de Statut ze halen an dass jiddereen sech politesch informéiert an aktiv matschafft a kommunizéiert!


Sollt eng Persoun net kënnen oder sech net wëllen un de Statut halen, da kann deen net Member bei der Sozialliberaler Partei Lëtzebuerg ginn oder bleiwen.


Indikatioun:

Des Ausgab vum Text ass duerch eng Kopie vum Original entstanen. D'Originalversioun mat dem offizielle Publikatiounsdatum kann all Moment mat enger schrëfftlecher Ufro an der SLPL Parteizentral ugefrot ginn

Comments