Education and Research

Photo: pixabay.com

MEENUNG A POSITIOUN VUN DER SLPL

Bildung ass net nëmme Wëssen! Ziel vun der Bildung ass handelen an agéieren, d’Initiativ ginn, Initiativen ergräifen an entwéckelen. Bildung ass léieren a geléiert ginn. Bildung ass och Kenntnes, Erkenntnes a Versteesdemech. Et ass en Entwécklungsprozess, dee sech duerch dat ganzt Liewe vun engem Mënsch zitt. Bildung ass eng Aufgab fir Gesellschaft a muss dofir an ëffentlechen Ariichtunge stattfannen. Bis haut ass sech ëmmer nach keen eens wéi en de Bildungssystem ideal un eng Gesellschaft upasse kann déi stänneg a Beweegung ass a sech rasant verännert.


Bildung ass e soziaalt Biergerrecht dat der Gesellschaft zousteet a soll déi wirtschaftlech esou wéi och sozial Integratioun fërderen. Et ass d’Aufgab vum Staat ze kucken dass Bildung garantéiert ass. Privat Acteuren däerfe keen Afloss op eis Bildungslandschaft gewannen a sollen sech aus der Bildungspolitik eraus halen.


Fir dass dat och funktionéiert brauch e Schoulen déi zu all Moment disponibel a funktiounsfäeg sinn. Dozou gehéiert och ausräichend an ausgebilt Léierpersonal. Bildung däerf kengem Mënsch verweigert ginn. Genau ewéi d‘UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation) setzt sech d‘ Sozialliberal Partei Lëtzebuerg fir weltwäit Recht op Bildung an.


Schoulsystem änneren a Servicelearning mat aféieren. An aner Wierder: Léieren duerch Engagement (Asaz). Zousätzlech solle méi Couren iwwert Verfassung, Ethik, Mënscherechter an Demokratie gefördert ginn. E Fach iwwert Medielandschaft soll de Kanner a Jugendleche méi kritesch an akribesch Informatioune vermëttelen.


Indikatioun:

Des Ausgab vum Text ass duerch eng Kopie vum Original entstanen. D'Originalversioun mat dem offizielle Publikatiounsdatum kann all Moment mat enger schrëfftlecher Ufro an der SLPL Parteizentral ugefrot ginn.