Migration and Integration

Photo: pixabay.com

MEENUNG A POSITIOUN VUN DER SLPL

D’SLPL wëll Integratiounspolitik an Europa a Lëtzebuerg verbesseren. D‘Humanitéit huet Prioritéit! Et ass wichteg, dass all Kultur mat Respekt a gläich behandelt gëtt. Krichsflüchtlingen ze hëllefen ass eng menschenrechtlech Flicht.


Lëtzebuerg muss sech verstäerkt dofir asetzen. Schnell a fair Asylverfahre sinn am Interessi vun alleguer. Mir brauchen eng multikulturell Europäesch Unioun, fir eng transnational interkulturell Europäesch Unioun.


Sozialliberal Partei Lëtzebuerg well keng radikal, extremistesch Beweegungen a Gruppéierungen, kee radikalen Islamismus, verfassungsfeindlech, mënschefeindlech an ondemokratesch Parteien, well se erweisen sech als Gefor fir Demokratie, d’Fräiheet, Mënsche mat Migratiounshannergrond a Migranten.


Sprooch ass als Identifikator vun dem jeeweilege Land unzegesinn. Participatioun um léiere vun der Landessprooch ass am Kontext vun der Integratioun konsequent ze ënnerstëtzen.


Konzerner a Betriber déi sech weigeren, Mënsche mat Migratiounshannergrond anzestellen oder ze beschäftegen, sollten adequat mat wirtschaftleche Sanktioune beleet ginn.


Indikatioun:

Des Ausgab vum Text ass duerch eng Kopie vum Original entstanen. D'Originalversioun mat dem offizielle Publikatiounsdatum kann all Moment mat enger schrëfftlecher Ufro an der SLPL Parteizentral ugefrot ginn.