Well-being and prosperity

Photo: pixabay.com

MEENUNG A POSITIOUN VUN DER SLPL

Mir brauche stabil Loyéen a Loyerskautiounen. Méi bezuelbar Logementer musse geschafft ginn. Loyerrevisioun a Loyersadaptatioun fir d‘Studenten, déi Pensionéiert a Mënschen déi wéineg verdéngen. De Wunnraum muss nohalteg a sozial moderniséiert ginn. Enner anerem brauche mir fir all Akommensklass eng Nationaliséiert an Internationaliséiert a néi adaptéiert Entwécklungspolitik am Wunnengsbau.


Mir brauche méi Sozialwunnengen an deem och d‘ Accessibilitéit vereinfacht gëtt. Wunnengen déi op laanger Zäit eidel stinn, mussen onbedéngt méi staark besteiert ginn. Zousätzlech brauche mir onkomplizéiert Hëllefsleeschtungen am Kontext déi fir jonk Familljen an Eenzelpersoune bei der Immobilienverscholdung, den Immobilien-Akafsgarantien an de Loyerskautiounen. D’ Agencekautioune mussen un déi finanziell Méiglechkeete vun de Leit ugepasst ginn.


Ze bedenke sinn och bezuelbar Wunnenge fir déi Léit, déi en RMG / REVIS, Léit déi eng Pensioun kréien a fir Léit déi Gesondheetlech ageschränkt sinn.


Indikatioun:

Des Ausgab vum Text ass duerch eng Kopie vum Original entstanen. D'Originalversioun mat dem offizielle Publikatiounsdatum kann all Moment mat enger schrëfftlecher Ufro an der SLPL Parteizentral ugefrot ginn.