Transport and infrastructure

Photo: pixabay.com

MEENUNG A POSITIOUN VUN DER SLPL

Mobil bleiwen ouni Kaméidi, Knascht, Gasen a Stauen, ëmweltschounend an ëmweltfrëndlech Verkéierspolitik. Ëffentlechen Transport massiv verbesseren an eng optimal Konzertatioun (Ofstëmmung).


Indikatioun:

Des Ausgab vum Text ass duerch eng Kopie vum Original entstanen. D'Originalversioun mat dem offizielle Publikatiounsdatum kann all Moment mat enger schrëfftlecher Ufro an der SLPL Parteizentral ugefrot ginn.